Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności

TECHNIK KONTROLI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
NOWOŚĆ NA SKALĘ KRAJOWĄ !!!
Jeśli interesują Cię doświadczenia laboratoryjne, chcesz dowiedzieć się jak sprawdzić zawartość cukru w cukrze oraz jak mieć pewność, że jesz tylko produkty gwarantowanej jakości – to zawód dla Ciebie!
Nauczysz się:

 • planować proces produkcji żywności
 • przeprowadzać badania laboratoryjne żywności
 • wdrażać i kontrolować stosowanie nowoczesnych systemów zapewnienia jakości.

  
Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • Laboratoria badające jakość żywności
 • Zakłady produkujące żywność, centra dystrybucyjne, hurtownie

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Jeszcze trochę o zawodzie…
Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności to zawód dla zainteresowanych badaniem żywności: sprawdzaniem jej składu, wykrywaniem substancji niebezpiecznych, określaniem liczby drobnoustrojów oraz oceną cech organoleptycznych.
Uczniowie poznają procesy produkcji i dystrybucji  żywności, z uwzględnieniem kontroli jakości oraz przewidywania i eliminowania zagrożeń dla jakości na każdym etapie produkcyjnym, z magazynowaniem i transportem włącznie. Nauczą się pobierać próbki
i wykonywać badania laboratoryjne oraz opracowywać elementy dokumentacji systemów jakości i przygotować zakład do ich wdrożenia oraz audytu. Kształcenie według autorskiego, innowacyjnego programu nauczania, pod opieką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej pozwoli uczniom uzyskać kwalifikacje oczekiwane od średniej kadry technicznej branży spożywczej.

  
Przebieg nauki
Nauka trwa cztery lata.
Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Wiadomości
i umiejętności zdobyte w szkole uczniowie pogłębiają i uzupełniają podczas zajęć zakładach produkcyjnych (dział produkcji oraz laboratorium), centrach handlowych oraz laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  • dwa języki obce – język angielski i niemiecki
  • dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę lub język angielski

     oraz biologię lub chemię (do wyboru),

 • przedmioty zawodowe realizowane w formie kształcenia modułowego, obejmującego towaroznawstwo i ogólną technologię żywności, podstawy techniki, mikrobiologię, analizę żywności, wdrażanie i dokumentowanie systemów zarządzania jakością, działalność przedsiębiorstwa spożywczego oraz język obcy zawodowy.

Uczniowie są przygotowywani do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych.
 
Praktyki zawodowe
Uczniowie odbywają praktyki w wymiarze 400 godzin:
cz.1: praktyki ciągłe czterotygodniowe realizowane w II półroczu drugiej klasy
cz.2: 8 godzin x 15 tygodni w II półroczu drugiej klasy
cz.3: 8 godzin x 15 tygodni w II półroczu trzeciej klasy.
W trakcie ich trwania weryfikują swoją wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Praktyki odbywają się w zakładach zajmujących się produkcją żywności, współpracujących ze szkołą, które posiadają wdrożone systemy jakości,  m.in. Dakri, Vandemortele, Zbyszko, Pamso, Jogo, Superdrob oraz laboratoriach zakładowych.
 
Egzaminy

 • Pod koniec drugiego półrocza klasy drugiej – egzamin potwierdzający kwalifikację
  T.XX „Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych”
 • Pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej – egzamin potwierdzający kwalifikację T.YY „Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności”

Po zdaniu obu egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwenci uzyskują tytuł technika kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

 • Po ukończeniu klasy czwartej uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

A po ukończeniu szkoły możesz…

 • pracować w:
- laboratoriach zakładowych oraz laboratoriach badawczych żywności, jako laborant,
- zakładach produkujących żywność jako asystent technologa w zakresie organizowania i nadzorowania produkcji,
- małych zakładach produkcyjnych jako pracownik odpowiedzialny za wdrożenie i nadzorowanie systemu HACCP,
- hurtowniach, centrach dystrybucji, firmach specjalizujących się w handlu żywnością jako pracownik ds. nadzorowania jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • po uzyskaniu certyfikatu możesz zostać specjalistą ds. jakości oraz audytorem wewnętrznym,
 • prowadzić własną firmę branży spożywczej,
 • kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Dział: