• Deklaracja dostępności

   • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

    Data publikacji strony internetowej: 2018-10-31
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-21

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    WYŁĄCZENIA

    • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

    PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

    Oświadczenie sporządzono dnia: 04 kwietnia 2020.

    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.03.2022r.
    Deklarację sporządzono na podstawie badania samooceny dokonanej przez podmiot publiczny

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

    • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
    • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
    • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
    • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
    • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
    Osobą kontaktową jest Ewa Zdziemborska-Jatczak, kontakt@zsps.elodz.edu.pl

    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 42-655-10-40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
    Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
    Do budynku Szkoły prowadzą 3 wejścia. Dwa od strony zachodniej i jedno od wschodniej. Wejścia od strony zachodniej są oznaczone A i B. Są one z poziomu 0 następnie znajdują sie schody bez ramp i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wejście A jest używane na codzień przez pracowników, uczniów i innteresantów. Wejście B jest używane incydentalnie.  Wejście od strony wschodniej używane jest wyłącznie incydentalnie przez pracowników technicznych szkoły. 

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
    Gmach Szkoły składa się z dwóch budynków. Budynek A to 4 kondygnacje + sala gimnastyczna. Kondygnacje połączone są ze sobą schodami. Budynek B to 2 kondygnacje połączone ze sobą schodami.  W budynku B znajduje się winda towarowa.                                                                                   
    Budynki A i B są połaczone ze sobą łącznikiem na poziomie 1 piętra.

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
    Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, oznaczeniami w języku
    Braille`a , toaletami dla osób niepełnosprawnych,  itp.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
    Szkolny parking nie posiada miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
    Do budynku szkoły ma możliwość wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    Szkoła nie posiada w swojej kadrze pracownika  posługującego się językiem migowym jednocześnie nie korzysta w tym zakresie z żadnych narzędzi online.

    Aplikacje mobilne

    Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.